Zeolites
5. Apophyllite, Stilbite, Chalcedony $200-
8. Natrolite, Stilbite, SOLD
9. Stilbite $150-
10. Apophyllite, Stilbite $150-
12.(*) Stilbite $150-
14. Scolecite $200-
15. Scolecite w/Stilbite, SOLD
16. Scolecite w/Stilbite $175-
18. Goosecreekite $400-
19. Stilbite $250-
20. Scolecite $350-
25. Stilbite $150-
27. Goosecreekite $125-