#410
Fluorapatite
Sapo Mine, Goiabeira, Minas Gerais
Brazil
4cm
$75