#807
Sphalerite var. Hog Chawed Chert
Galena
Kansas USA
15cm
$125