#920
Wulfenite
Jianshan Mine, Xinjiang, Autonomous Region
China
2.5cm
$300