#387
Elbaite, Cookeite
Minas Gerais
Brazil
3.8x2.2cm
$55