#808
Sphalerite variety ruby sphalerite on Dolomite
Ottawa County, Oklahoma
Oklahoma USA
19x13x6cm
$250